โครงการตามรอยเท้าพ่อ

7 Nov 2019
โครงการตามรอยเท้าพ่อ

สำนักรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด โดยคุณขวัญใจ เลขะแสง ผู้จัดการแผนกรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ คุณกวิศรา จิระกิจเจริญ ร่วมโครงการตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 จังหวัดลำปาง ด้วยการจัดพาประชาชนในพื้นที่และนักเรียนกว่า 50 คน เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารเคมี การทำปศุสัตว์ ร่วมกับกำลังพลและพลทหารกองประจำการ โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

« Back to Result


CSR