คณะผู้บริหาร

รายชื่อคณะผู้บริหาร บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด


นายเจริญ จารุไสลพงษ์

นายเจริญ จารุไสลพงษ์

กรรมการผู้จัดการ


นายธนันต์ รัตนนาคินทร์
นายธนันต์ รัตนนาคินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
นายเจษฎ์ ทูปิยะ
นายเจษฎ์ ทูปิยะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ
นางสาวจิราพร สมเกียรติตระกูล
นางสาวจิราพร สมเกียรติตระกูล
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง
นายพินิจ บุญเสนันท์
นายพินิจ บุญเสนันท์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อ
นางนพวรรณ์ สุขมาก
นางนพวรรณ์ สุขมาก
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
นายบัญชา กองทอง
นายบัญชา กองทอง
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคนิค
นางศานิยา  มหาเทพ
นางศานิยา มหาเทพ
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี
นายกฤษณ์ มดิศร
นายกฤษณ์ มดิศร
ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน
นางสาวสืบบุญ  กาญจนะพัฒน์
นางสาวสืบบุญ กาญจนะพัฒน์
เลขานุการบริหารอาวุโสกรรมการผู้จัดการ
นายพชร  โอฬารวัตร
นายพชร โอฬารวัตร
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
นายณรงค์ศักดิ์  พูนพานิชอุปถัมป์
นายณรงค์ศักดิ์ พูนพานิชอุปถัมป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
นายคมกริช  ผาสุข
นายคมกริช ผาสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
นายธวัชชัย  ลิขิตวรศักดิ์
นายธวัชชัย ลิขิตวรศักดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อ และผู้จัดการอาวุโสแผนกศูนย์ควบคุมระบบท่อ
นายธรรศพงศ์  สอนสมบูรณ์
นายธรรศพงศ์ สอนสมบูรณ์
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค และผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรม
นายดำเกิง วาทโยธา
นายดำเกิง วาทโยธา
ผู้จัดการคลังน้ำมันบางปะอิน
นายกฤษณะ  ศรีพนม
นายกฤษณะ ศรีพนม
ผู้จัดการคลังน้ำมันพิจิตร
นายวิญญู  ยงสืบชาติ
นายวิญญู ยงสืบชาติ
ผู้จัดการคลังน้ำมันนครลำปาง