คณะผู้บริหาร

รายชื่อคณะผู้บริหาร บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด


นายเจริญ จารุไสลพงษ์

นายเจริญ จารุไสลพงษ์

กรรมการผู้จัดการ


นายธนันต์ รัตนนาคินทร์
นายธนันต์ รัตนนาคินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
นายเจษฎ์ ทูปิยะ
นายเจษฎ์ ทูปิยะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ
นายสุวัฒน์ชัย พัชรแสงทอง
นายสุวัฒน์ชัย พัชรแสงทอง
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
นายพินิจ บุญเสนันท์
นายพินิจ บุญเสนันท์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อ
นางศานิยา  มหาเทพ
นางศานิยา มหาเทพ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
นายบัญชา กองทอง
นายบัญชา กองทอง
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคนิคและโครงการพิเศษ
นางสาวจิราพร สมเกียรติตระกูล
นางสาวจิราพร สมเกียรติตระกูล
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
นายกฤษณ์ มดิศร
นายกฤษณ์ มดิศร
ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมัน
นางนพวรรณ์ สุขมาก
นางนพวรรณ์ สุขมาก
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
นางสาวสืบบุญ  กาญจนะพัฒน์
นางสาวสืบบุญ กาญจนะพัฒน์
เลขานุการบริหารอาวุโสกรรมการผู้จัดการ
และประชาสัมพันธ์
นายณรงค์ศักดิ์  พูนพานิชอุปถัมป์
นายณรงค์ศักดิ์ พูนพานิชอุปถัมป์
ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารคุณภาพ
และความปลอดภัย
นายพชร  โอฬารวัตร
นายพชร โอฬารวัตร
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด
นายธวัช  บุญชูโต
นายธวัช บุญชูโต
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมัน