Activities

อบรมหลักสูตร "EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน" รุ่นที่ 2

27 May 2014
อบรมหลักสูตร "EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน" รุ่นที่ 2

FPT จัดอบรมหลักสูตร "EQ - AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน" ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ และพนักงาน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์  กำบรรณารักษ์ เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม หลุยส์ แทเวิร์น

« Back to Result


Activities

Activities