โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ

ความเป็นมาตามที่กระทรวงพลังงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ำมันและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ จึงได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จํากัด (BAFS PIPELINE TRANSPORTATION : BPT) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2534 เป็นผู้ให้บริการท่อขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันบางจาก และคลังน้ำมันช่องนนทรีไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมืองและคลังน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากว่า 25 ปี เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมสูง จึงลงทุนขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ด้วยเงินลงทุน 9,700 ล้านบาท โดยแนวท่อจะต่อจากระบบท่อเดิมที่คลังน้ำมันบางปะอิน ไปสิ้นสุดที่คลังน้ำมันจังหวัดพิจิตรและคลังน้ำมันนครลำปางระยะทาง 576 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2559 แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ต้นปี 2562