เกี่ยวกับบริษัท

ลำดับเหตุการณ์สำคัญ

 • 21 พฤษภาคม 2534

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท FPT เพื่อก่อสร้างและบริหารท่อขนส่งน้ำมัน โดยมีจุดมุ่งหมายลดจำนวนรถยนต์และรถไฟที่ใช้ขนส่งน้ำมันในเขตกรุงเทพ

  28 มิถุนายน 2534

  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นแกนกลางในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการก่อตั้งบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด หรือใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Fuel Pipeline Transportation Limited (FPT)"

 • 24 กุมภาพันธ์ 2535

  บริษัทลงนามสัญญาเงินกู้และสัญญาก่อสร้างระบบท่อขนส่งและคลังน้ำมันสายบางจาก-ดอนเมือง

  21 กันยายน 2535

  พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

 • 9 กุมภาพันธ์ 2536

  บริษัทลงนามก่อสร้างคลังน้ำมันบางปะอินและคลังน้ำมันเชียงรากน้อย ระหว่างบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด กับ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด บริษัท เพ็นคอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซาท์แทนด์ จำกัด

 • 5 มกราคม 2537

  บริษัทเริ่มเปิดให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานจากโรงกลั่นน้ำมันบางจากและคลังน้ำมันช่องนนทรีมายังคลังน้ำมันดอนเมือง

  30 มีนาคม 2537

  บริษัทเริ่มเปิดให้บริการขนส่งน้ำมันภาคพื้นดินจากโรงกลั่นน้ำมันบางจากและคลังน้ำมันช่องนนทรีมายังคลังน้ำมันบางปะอิน

  19 พฤษภาคม 2537

  บริษัทเริ่มเปิดให้บริการจ่ายน้ำมันทางรถยนต์จากคลังน้ำมันบางปะอิน

  19 พฤษภาคม 2537

  บริษัทเริ่มเปิดให้บริการจ่ายน้ำมันทางรถยนต์จากคลังน้ำมันบางปะอิน

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดดำเนินการกิจการบริษัท

  21 พฤษภาคม 2537

  บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเภท 6.18 เลขที่สิทธิบัตร 1079/2535

  7 ตุลาคม 2537

  บริษัทเริ่มเปิดให้บริการจ่ายน้ำมันทางรถไฟจากคลังน้ำมันเชียงรากน้อย

 • 2 กรกฎาคม 2540

  รัฐบาลประกาศนโยบายค่าเงินบาทลอยตัว ทำให้เงินสกุลบาทอ่อนตัวจากมูลค่า 25 บาท เป็น 45 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้บริษัทมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นจาก 2,139 ล้านบาท เป็น 4,083 ล้านบาท

 • 3 มีนาคม 2542

  บริษัทดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เนื่องจากวิกฤตการณ์ค่าเงินบาทลอยตัว โดยมีพิธีลงนามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นบริษัทแรกทำให้บริษัทมีภาระหนี้คงเหลือ 3,217 ล้านบาท

 • 30 มิถุนายน 2543

  บริษัทดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งที่ 2 มีภาระหนี้คงเหลือ 3,129 ล้านบาท

 • 28 มีนาคม 2545

  บริษัทดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งที่ 3 มีภาระหนี้คงเหลือ 3,114 ล้านบาท

 • 6 มีนาคม 2549

  เริ่มให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานเพื่อส่งมอบให้กับบริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด ที่สถานีสูบจ่ายน้ำมันมักกะสัน และเริ่มให้บริการรับจ้างบริหารจัดการการขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบท่อของบริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด ไปยังคลังน้ำมันสุวรรณภูมิ

 • 8 ตุลาคม 2553

  บริษัทได้รับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

 • 22 กรกฎาคม 2554

  บริษัทครบรอบการดำเนินกิจการ 20 ปี

  2 พฤศจิกายน 2554

  บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) "BAFS" ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินโดยเข้าซื้อหนี้สินของบริษัทจากกลุ่มสถาบันการเงิน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 95

 • 10 กุมภาพันธ์ 2555

  ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด นั้น ศาลล้มละลายกลางอนุมัติให้ดำเนินการฟื้นฟูกิจการ

 • 15 กรกฎาคม 2556

  บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการและปฏิบัติได้สำเร็จตามแผน ศาลล้มละลายกลางจึงมีคำสั่งให้ FPT ออกจากแผนการฟื้นฟูกิจการเนื่องจากเป็นบริษัทที่มีสถานะด้านการเงินที่ดีต่อการดำเนินกิจการต่อไปในอนาคต ทั้งนี้บริษัทมีภาระหนี้สินคงเหลือเพียง 813 ล้านบาท