นโยบาย

นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ

นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ

นโยบายคุณภาพ

" บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด มีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การให้บริการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า "

ความหมาย

" บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด มีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง "

หมายถึง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นในการจัดทำปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 อย่างต่อเนื่อง

" มุ่งสู่การให้บริการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันที่มีคุณภาพ "
หมายถึง บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด มีเป้าหมายดำเนินธุรกิจมุ่งสู่การให้บริการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อและคลังน้ำมัน เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า โดยไม่ให้เกิดปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียนด้านบริการจากลูกค้า

" เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า "
หมายถึง ความพึงพอใจของลูกค้า คือ สิ่งแรกที่บริษัทมุ่งนำมาเป็นพื้นฐานที่จะกำหนดและปรับปรุงกระบวนการบริหารคุณภาพที่ส่งผลทำให้การให้บริการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันบรรลุถึงความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจวัตถุประสงค์คุณภาพ

เพื่อให้ระบบบริหารคุณภาพของบริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ บริษัทจึงกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพและความตั้งใจที่จะพัฒนาวัตถุประสงค์คุณภาพไว้ดังนี้

  1. บริษัทมุ่งมั่นดำเนินการควบคุมดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการ (KPI) ของทุกกระบวนการให้บรรลุตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 90 ต่อเดือน
  2. บริษัทมุ่งสู่การให้บริการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันที่มีคุณภาพโดยมีกระบวนการดำเนินงานเพื่อควบคุมจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าเท่ากับศูนย์รายการต่อเดือน
  3. บริษัทมุ่งเน้นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันมากกว่าร้อยละ 80 ทุกไตรมาส