Safety

การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2556

14 Aug 2013

การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2556 คลังน้ำมันบางปะอินร่วมกับศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556

« Back to Result


Safety Activities