Activities

บรรยายพิเศษเรื่อง “การทำงานร่วมกับชุมชนตามหลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา"

26 Apr 2016
บรรยายพิเศษเรื่อง “การทำงานร่วมกับชุมชนตามหลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา"

คุณลอยเลื่อน  บุนนาค ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง “การทำงานร่วมกับชุมชนตามหลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" วิทยากรโดย คุณการัณย์  ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

« Back to Result


Activities

Activities