Activities

พิธีลงนามสัญญาให้สิทธิการบริหารทรัพย์สินสำหรับโครงการระบบท่อส่งน้ำมัน (ช่วงกรุงเทพ - บางปะอิน)

30 Dec 2021

พิธีลงนามสัญญาให้สิทธิการบริหารทรัพย์สินสำหรับโครงการระบบท่อส่งน้ำมัน  (ช่วงกรุงเทพ - บางปะอิน) ระหว่าง บริษัทขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสท์ติก จำกัด (BFPL) และบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 9 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

« Back to Result


Activities

Activities