สารจากกรรมการผู้จัดการ

นายเจริญ จารุไสลพงษ์
กรรมการผู้จัดการ

ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจ และขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่ไว้วางใจแต่งตั้งให้ผมดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด เพื่อสานต่อโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันและคลังน้ำมันไปภาคเหนือ ซึ่งผมจะทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถที่จะนำพา FPT ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

จากการที่ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการทั้งสายบริหารและสายปฏิบัติการ ผมสัมผัสได้ว่า FPT เป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง พนักงานมีความอดทน ยืนหยัดเคียงคู่บริษัทและเปี่ยมด้วยพลังแห่งความสามัคคี ซึ่งทำให้ FPT สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและวิกฤตต่างๆ มากว่า 25 ปี ด้วยดี ตลอดจนมีความพร้อมที่จะขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงาน หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุน ที่จะดำเนินงานร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับ FPT เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านพลังงานของประเทศ และสามารถเชื่อมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนในอนาคตอันใกล้นี้นายเจริญ จารุไสลพงษ์
กรรมการผู้จัดการ