เกี่ยวกับบริษัท

คณะผู้บริหาร

รายชื่อคณะผู้บริหาร บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด


นายเจษฎ์ ทูปิยะ

นายเจษฎ์ ทูปิยะ

กรรมการผู้จัดการ


นายพินิจ บุญเสนันท์
นายพินิจ บุญเสนันท์
ผู้อำนวยการอาวุโสโครงการพิเศษประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ
นางศานิยา  มหาเทพ
นางศานิยา มหาเทพ
ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ
นายบัญชา กองทอง
นายบัญชา กองทอง
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคนิค
นายพชร  โอฬารวัตร
นายพชร โอฬารวัตร
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและการตลาด
นายธวัชชัย  ลิขิตวรศักดิ์
นายธวัชชัย ลิขิตวรศักดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อ
นายสุวัฒน์ชัย พัชรแสงทอง
นายสุวัฒน์ชัย พัชรแสงทอง
ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน
นายวรวีร์ สุริยะธำรงกุล
นายวรวีร์ สุริยะธำรงกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
นายณรงค์ศักดิ์  พูนพานิชอุปถัมป์
นายณรงค์ศักดิ์ พูนพานิชอุปถัมป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
นายคมกริช  ผาสุข
นายคมกริช ผาสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
นายกฤษณะ  ศรีพนม
นายกฤษณะ ศรีพนม
ผู้จัดการคลังน้ำมันพิจิตร
นายวิญญู  ยงสืบชาติ
นายวิญญู ยงสืบชาติ
ผู้จัดการคลังน้ำมันนครลำปาง
ว่าที่ ร.ต. สุรวิทย์ ยวงมณี
ว่าที่ ร.ต. สุรวิทย์ ยวงมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการพิเศษประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ