คณะผู้บริหาร FPT สวัสดีปีใหม่ 2557 ประธานกรรมการบริษัท

2 มกราคม 2557
คณะผู้บริหาร FPT สวัสดีปีใหม่ 2557 ประธานกรรมการบริษัท

คุณบุรี  หวานชิด กรรมการผู้จัดการ คุณธนันต์  รัตนนาคินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ คุณเจริญ  จารุไสลพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร เข้าอวยพรปีใหม่ 2557 หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล ประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2557

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท