ร่วมงานกับเรา

แบบฟอร์มสมัครงาน

  • กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
  • กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
  • กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
  • กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
  • Select date in calendar (MM/DD/YYYY) กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

  • กรุณากรอกอีเมล์ (E-mail) ให้ถูกต้อง
  • กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง (ex. 0871234567)  • กรุณากรอก อักษรภาพ (Captcha) ให้ถูกต้อง

ค่าตอบแทน :

พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชน์เทียบเท่ากับบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม